" /> Biên Bản Kiểm Tra PCCC - Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Biên Bản Kiểm Tra PCCC

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy là :

Mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy.

Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại đây.

Tải về biên bản kiểm tra PCCC tại đây

Tham khảo thêm mẫu PCCC khác tại phụ lục thông tư 66/2014

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(3) ………………………………………………………..

Hồi ……. giờ ……. ngày ……. tháng …….năm … , tại…………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm: ……………………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra đối với ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện …………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………………..

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau: …………………………………………………………….

……………………………………..(4)……………………………………………………………………..

Biên bản được lập xong hồi …. giờ ……. ngày … tháng ……. năm ……., gồm trang ……. được lập thành … bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản.,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(5) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(5) ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(5)
Ghi chú:

Tham khảo:  5 thương hiệu báo cháy chất lượng, giá rẻ bậc nhất hiện nay

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra;

(3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì;

(4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận;

(5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *