" /> Mẫu Đăng Ký Danh Sách Huấn Luyện PCCC - Tập Huấn PCCC

Mẫu Đăng Ký Danh Sách Huấn Luyện PCCC

Mẫu đăng ký danh sách huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Mẫu đơn đăng ký về việc dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vào lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Danh sách nhân viên của từng đơn vị, doanh nghiệp, công ty tham gia huấn luyện nghiệp vụ công tác Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Mẫu được ban hành theo Thông tư 66/2014/TT-BCA.

Cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tải về mẫu đăng ký huấn luyện PCCC tại đây

Tham khảo thêm mẫu PCCC tại phụ lục thông tư 66

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số PC14
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(Huấn luyện lần đầu: □ Cấp lại: □)

Kính gửi: (1) …………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………. Ngày cấp: …………………………..

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc/thường trú: ……………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

………, ngày …… tháng …… năm ……
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo:  Thông Tư 08/2018/TT-BCA Hướng Dẫn Nghị Định 83/2017/NĐ-CP

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *