" /> Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD

QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Quy hoạch xây dựng

Tải về tại đây

MỤC LỤC                                                                                                                       

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1           Phạm vi áp dụng.

1.2           Giải thích từ ngữ.

1.3           Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn.

1.4           Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng.

CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN.

2.1           Quy hoạch không gian vùng.

2.2           Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị

2.3           Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

2.4           Quy hoạch các đơn vị ở.

2.5           Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị

2.6           Quy hoạch cây xanh đô thị

2.7           Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng

2.8           Thiết kế đô thị

2.9           Quy hoạch không gian ngầm.

2.10        Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị

2.11        Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT.

3.1           Các quy định chung đối với quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

3.2           Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng.

3.3           Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị

3.4           Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn.

CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH GIAO THÔNG..

4.1           Các quy định chung về quy hoạch giao thông.

4.2           Quy hoạch giao thông vùng.

4.3           Quy hoạch giao thông đô thị

4.4           Quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn.

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC.

5.1           Khu vực bảo vệ công trình cấp  nước.

5.2           Quy hoạch cấp nước vùng.

5.3           Quy hoạch cấp nước đô thị

5.4           Quy hoạch cấp nước điểm dân cư nông thôn.

CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG  

6.1           Các quy định chung.

6.2           Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang vùng.

6.3           Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang đô thị

6.4           Quy hoạch thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang điểm dân cư nông thôn.

CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN..

7.1           Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện.

7.2           Quy hoạch cấp điện vùng.

7.3           Quy hoạch cấp điện đô thị

7.4           Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn.

Đóng góp bình luận của bạn ngay bên dưới về cho đội ngũ Admin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *