" /> Thư Viện PCCC - Văn Bản Pháp Luật Về PCCC - Luật PCCC

Category Archives: Thư viện PCCC

Thư viện PCCC được cập nhật đầy đủ bao gồm các TCVN, nghị định PCCC, thông tư PCCC cùng các tiêu chuẩn PCCC và Luật PCCC mới nhất

Thông tư 04/2004/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Thông tư 04/2004/TT-BCA thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  Tải về tại đây VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI […]

Mẫu hợp đồng bảo trì hệ thống PCCC

Hợp đồng bảo dưỡng PCCC – Biên bảo bảo dưỡng bảo trì hệ thống PCCC  Xem chi tiết và tải về tại đây Quy định bảo trì hệ thống PCCC Thông tư 52/2014 (Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy) do cục Cảnh sát PCCC […]

Thông tư 258/2016/TT-BTC Phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC

Thông tư 258/2016/TT-BTC Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy Tải về tại đây QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 […]

Thông tư 09/2016/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu tập trung thuốc

Thông tư 09/2016/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu tập trung thuốc áp dụng hình thức đàm phán Tải về tại đây BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU, DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG, DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN GIÁ Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 […]

Thông tư 09/2000/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp

Thông tư 09/2000 của bộ y tế  Tải về tại đây Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về phạm vi, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của […]

Thông tư 48/2015/TT-BCA Trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC

Thông tư 48/2015/TT-BCA Trang phục chữa cháy lực lượng dân phòng phòng cháy cơ sở Tải về tại đây QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về mẫu, cấu tạo, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng […]

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính an ninh an toàn xã hội phòng chữa cháy Tải về tại đây Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng […]

Thông tư 52/2014 Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC

Thông tư 52/2014 Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Tải về tại đây Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy […]

Quyết định 44/2012/QĐ-TTg công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC

Quyết định 44/2012/QĐ-TTg công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng chữa cháy  Tải về tại đây Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về phạm vi, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng […]

QCVN 03:2012/BXD Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng

QCVN 03:2012/BXD Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị Tải về tại đây QCVN 03:2012/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị Căn […]

Thông tư 65/2013/TT-BCA Hướng Dẫn Cứu Nạn Cứu Hộ PCCC

Thông tư 65/2013/TT-BCA hướng dẫn cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy Tải về bản gốc tại đây Tải về bản word tại đây Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ […]

Thông tư 56/2014/TT-BCA Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy

Thông tư 56/2014/TT-BCA Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng Tải về tại đây Thông tư này quy định về định mức, kinh phí trang bị và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa […]

TCVN 7722-2-1:2013 Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định

TCVN 7722-2-1:2013 (IEC 60598-2-1:1979, Sửa đổi 1:1987) về đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định Tải về tại đây Lời nói đầu TCVN 7722-2-1:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-1:1979 with amendment 1:1987; TCVN 7722-2-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy […]

TCVN 7722-1:2009 Về đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) Về đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm Tải về tại đây Mục 0 – Giới thiệu chung 0.1. Phạm vi áp dụng và đối tượng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với đèn điện có lắp các nguồn sáng dùng điện […]

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP Nghị định quy định Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tải về tại đây Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy […]