" /> Thư Viện PCCC - Văn Bản Pháp Luật Về PCCC - Luật PCCC

Category Archives: Thư viện PCCC

Thư viện PCCC được cập nhật đầy đủ bao gồm các TCVN, nghị định PCCC, thông tư PCCC cùng các tiêu chuẩn PCCC và Luật PCCC mới nhất

Thông tư 220/2010 Thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ

Thông tư 220/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  Tải về tại đây Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách […]

TCVN 7435-2:2004 – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

TCVN 7435-2:2004 (ISO 11602-2 : 2000) về phòng cháy, chữa cháy – bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy Tải về tại đây PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY- BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY PHẦN 2: KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG Fire protection- Protable and wheeled fire extinguishers – […]

TCVN 7435-1:2004 – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 về phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy Tải về tại đây Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 (ISO 11602-1:2000) về phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 1: Lựa chọn và […]

Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy  Tải về tại đây QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ […]

TCVN 6396-72:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

Tiêu chuẩn Việt Nam 6396-72:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy  Tải về tại đây TCVN 6396-72:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-72:2003 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6396-72:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo […]

Nghị định 79/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC

Nghị định 79/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tải về tại đây Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung […]

TCVN 7027:2013 – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo

TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) về Chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo  Tải về tại đây 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy có […]

Thông tư 47/2015 TT/BCA Đảm bảo an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Thông tư 47/2015 TT/BCA Hướng dẫn về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke Tải về tại đây Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 […]

TCVN 4317:1986 Nhà kho, nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tiêu chuẩn Việt Nam 4317:1986 Nhà kho, nguyên tắc cơ bản để thiết kế Tải về tại đây Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo nhà kho trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế các nhà kho bảo quản các […]

QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Số liệu – Điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng Tải về tại đây Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng bao gồm […]

QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng Tải về tại đây Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD do Viện Quy hoạch đô thị – Nông thôn biên soạn MỤC LỤC CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG……………………………………………………………………. 5 1.1 Phạm vi áp dụng …………………………………………………………………………..5 […]

TCVN 58:1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại

TCVN 58:1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại, yêu cầu an toàn trong khai thác Tải về tại đây 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy (PCCC) trong quản lý, khai thác chợ và trung tâm Thương […]

TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm Tải về tại đây Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử […]

TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy

Tiêu chuẩn xây dựng 215:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy Tải về tại đây 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo động cháy. Các thuật ngữ chung thuộc tiêu chuẩn […]

TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

Tiêu chuẩn xây dựng 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy  Tải về tại đây 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới: – Các chất chữa cháy; – Bình chữa cháy di động; – Hệ […]

TCVN 9385:2012 Chống Sét Cho Công Trình Xây Dựng

TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống Tải về tại đây Tiêu chuẩn chống sét mới nhất TCVN 9385:2012 là tiêu chuẩn chống sét mới nhất, TCVN 9385:2012 được công bố và thay thế chuyển đổi từ TCXDVN 46/2007 1. Phạm […]

TCVN 48:1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Tiêu chuẩn Việt Nam 48:1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ Tải về tại đây Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ (gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộc […]

TCVN 7278-1:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy Phần 3

Tiêu chuẩn Việt Nam 7278-1:2003 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy Phần 3 Tải về tại đây 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp phù hợp với TCVN 7278-1 : 2003 (ISO 7203-1 : 1995). Tiêu chuẩn này quy định […]