" /> Thư Viện PCCC - Văn Bản Pháp Luật Về PCCC - Luật PCCC

Category Archives: Thư viện PCCC

Thư viện PCCC được cập nhật đầy đủ bao gồm các TCVN, nghị định PCCC, thông tư PCCC cùng các tiêu chuẩn PCCC và Luật PCCC mới nhất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Tải về tại đây Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ được ghi theo khoản 5 điều 11 trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng […]

Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, chất nổ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, chất nổ  Tải về tại đây Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép ghi chép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ như sau: …….(1)……. …….(2)……. ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Tải về tại đây CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật phòng cháy chữa cháy ngày 29/06/2001; – Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy ngày 16/12/2014 – Nghị định 79/2014/ NĐ-CP ngày […]

Mẫu văn bản đề nghị nghiệm thu PCCC

Mẫu văn bản đề nghị nghiệm thu PCCC dành cho chủ đầu tư doanh nghiệp hoặc tư nhân  Tải xuống tại đây ………(1)………… ………(2)………… Số:……… V/v: (3)…………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng        năm Kính gửi: […]

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế

Mẫu văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế dành cho chủ đầu tư doanh nghiệp hoặc tư nhân  Xem và tải xuống tại đây …….………(1)……………. .….…………(2)……………. Số:……….. V/v: (3)……………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm Kính gửi: Cảnh […]

Mẫu đơn PC06 Mẫu đơn thông báo đảm bảo điều kiện an toàn PCCC

Mẫu PC06 thông báo với cơ quan Cảnh sát PC&CC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào hoạt động Tải về tại đây Mẫu số PC06. THÔNG BÁO Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy Kính gửi: ……………………………………………………………………..(3) Tôi là:………………………………………………………………………………………………….. […]

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện PCCC – Mẫu số PC14 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014  Tải về tại đây ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy   Kính gửi:…………………………………………………………………………………   Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại:……………………………………….. Email:……………………………………………………………. Đăng ký kinh doanh […]

Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Mẫu số PC14 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Tải về tại đây ĐƠN ĐĂNG KÝ Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy   Kính gửi:…………..…………… (1)…………………..……………..     Tên tôi là: ………………………..………………………………………..….……….. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………….……….. Số CMND/Hộ chiếu:……………….……  Ngày cấp:….………………………………. Nơi cấp:  ……………………………………………………………………………………………… Nghề Nghiệp: …………………………………………………………………………………… Nơi […]

Đơn đề nghị thực tập phương án chữa cháy

Đơn đề nghị thực tập phương án chữa cháy theo thông tư 11/2014/TT-BCA  Xem và tải về tại đây CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ( Thực tập phương án chữa cháy )   Kính gửi: Cảnh sát Phòng cháy […]

Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy Thông tư 11/2014/TT-BCA  Tải về tại đây CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ( Phê duyệt phương án chữa cháy )   Kính gửi: Phòng CS PC&CC ………-Cảnh sát Phòng […]

Mẫu số PC02 Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ

Mẫu PC02 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Mẫu số PC02 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ […]